Mi welais Jac y do (I Saw a Jackdaw)

Mi welais Jac y do
Yn eistedd ar ben to,
Het wen ar ei ben
A dwy goes bren,
ho ho ho ho ho ho!

I saw a jackdaw
Sitting on a roof top
A white hat on his head
And two wooden legs
Ho ho ho ho ho ho!