Clap, Clap, Un, Dau, Tri (Clap, Clap, One, Two, Three)

Clap, clap, un, dau, tri
Clap, clap, un, dau, tri
Clap, clap, un, dau, tri
Troi a throi ei’n dwylo

Tap, tap, un, dau, tri
Tap, tap, un, dau, tri
Tap, tap, un, dau, tri
Troi a throi ei’n dwylo

Clap, clap, one, two, three
Clap, clap, one, two, three
Clap, clap, one, two, three
Turn and turn our hands

Tap, tap, one, two, three
Tap, tap, one, two, three
Tap, tap, one, two, three
Turn and turn our hands